Vedné disciplíny

A

aerológia – študuje vyššie atmosférické vrstvy Zeme
agnoiológia – pozri agnotológia
agnotológia – študuje (ľudskú) neznalosť
akarológia – študuje roztoče a kliešte
akustika – študuje zvuky, ich vznik, šírenie, frekvencie, vlastnosti atď.
akvaristika – študuje život rýb, vodných rastlín a i. v akváriách; využitie pri chovaní
živočíchov a pestovaní rastlín v akváriách
algológia – študuje sinice a riasy
alergológia – študuje alergény a alergie
anatómia – študuje štruktúru a systém organizmov
andragogika – študuje vzdelávanie a výchovu dospelých ľudí
anestéziológia – študuje anestézie a anestetiká
antropológia – študuje človeka
arachnológia – študuje pavúkovce
archeológia – študuje ľudskú minulosť, taktiež odkrýva a dokumentuje vykopávky
archivistika – študuje sústreďovanie, spracovanie, opravu, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov verejnosti
astrobiológia – študuje pôvod pozemského života, život mimo Zeme a jeho vlastnosti, podmienky pre život a pod.
astrofyzika – študuje fyzikálne deje prebiehajúce vo vesmíre
astrogeológia – študuje geológiu na rôznych vesmírnych telesách
astrológia – študuje vplyv hviezd a planét na človeka
astronómia – študuje vesmír a javy v ňom
autekológia – študuje ekológiu jedného druhu
axiológia – študuje hodnotenia a hodnoty; usiluje sa o zjednotenie opisov rôznych druhov hodnôt

B

balistika – študuje pohyb striel a rakiet
biochémia – študuje chemické látky a chemické deje v živých organizmoch
biológia – študuje život a organizmy (na Zemi)
botanika – študuje rastliny a príbuzné organizmy (napr. sinice)
bromatológia – študuje jedlá a pokrmy

C

cytogenetika – študuje bunky a ich organely tam, kde tieto štruktúry fyzicky súvisia so spracovaním, prenosom či uchovaním genetickej informácie
cytológia – študuje bunky, ich druhy, časti a životné pochody

D

dejepis – študuje minulosť zo starých prameňov informácií
dendrológia – študuje stromy a iné dreviny
dermatológia – študuje kožu, najmä jej choroby a liečbu takýchto chorôb
dialektológia – študuje teritoriálne dialekty (nárečia)
dietológia – študuje správnu životosprávu
dipterológia – študuje dvojkrídly hmyz (napr. muchy) z radu Diptera
dynamika – študuje príčiny pohybu telies a pôsobenie síl na pohyb telies

E

egyptológia – študuje dejiny starovekého Egypta, jeho históriu a umenie starých Egypťanov
ekológia – študuje vzťahy medzi organizmami navzájom a medzi nimi a životným prostredím
ekonómia – študuje vzácnosti a riešenie ich problému spoločenstvom
embryológia – študuje všeobecný a individuálny vývoj eukaryotických jedincov v období od
oplodnenia vajíčka po narodenie, príp. vyklíčenie
energetika – študuje hospodárne získavanie a využívanie energie; z praktickej stránky ako
priemyselné odvetvie dodáva energiu
enológia – študuje víno a vinárstvo
entomológia – študuje hmyz
environmentalistika – študuje životné prostredie, jeho znečistenie a ochranu prírody
estetika – študuje prírodnú a umeleckú krásu, jej vysvetlenie, zákony a vplyv na ľudí a iné tvory
etika – študuje ľudské správanie, morálku a slušné chovanie
etiológia – študuje pôvod a príčiny niečoho, napr. chorôb, výskytu určitých prírodných javov
apod.
etnológia – študuje kultúrny vývoj a zmeny kultúry
etológia – študuje správanie zvierat, porovnáva ho so správaním človeka a skúma zákonitosti
zvieracieho správania
etymológia – študuje pôvod slov
exobiológia – pozri astrobiológia

F

farmakológia – študuje účinky liečiv a lieky od požitia po vylúčenie
felinológia – študuje mačky a mačkovité šelmy
filológia – študuje jednotlivé jazyky a ich výtvory, prejavy a systémy a rozoberá svetovú
literatúru
filozofia – študuje (a odpovedá na) sporné otázky týkajúce sa vesmíru, človeka, hodnôt, duše,
lásky apod.
floristika – študuje flóru určitého územia, z praktického hľadiska zbiera a opisuje rastliny
danej oblasti
fonológia – študuje fonémy – najmenšie jednotky zvukového jazykového systému, a ich využívanie
futurológia – študuje budúcnosť, predpokladá nové technológie, životné štýly, ale aj budúce
ohrozenia či katastrofy
fykológia – pozri algológia
fyzika – študuje základné zákony prírody, jej stavbu a vývin
fyziológia – študuje funkcie organizmov a ich orgány či orgánové sústavy; taktiež priamo
fyziológia ľudí alebo fyziológia rastlín

G

gemológia – študuje drahé kamene, ich vznik, výskyt, hľadanie, spracovanie, vlastnosti a
rozlíšenie od falošných či umelo vytvorených minerálov
genetika – študuje dedičnosť a premenlivosť organizmov
geológia – študuje zloženie, stavbu a historický vývoj Zeme
geografia – študuje krajinnú sféru, vzťahy medzi systémom prírodného prostredia a systémom
ľudskej spoločnosti v priestore a čase
geometria – študuje vzťahy a zákony v (dvoj- i trojrozmernom) priestore
geomorfológia – študuje reliéf povrchu Zeme, aj vzhľadom na čas
gerontológia – študuje proces starnutia a ochorenia súvisiace so starobou
grafológia – študuje rukopis(y)
gynekológia – študuje choroby a poruchy ženských pohlavných orgánov a ich diagnostiku, liečbu a prevenciu pred nimi

H

helmintológia – študuje červy
hematológia – študuje krv; fyziologické funkcie krvi a ochorenia krvi
herpetológia – študuje plazy a obojživelníky
histológia – študuje súbory buniek rovnakého druhu – tkanivá (živočíchy) a pletivá (rastliny,
huby)
história – študuje dejiny
hydrológia – študuje pohyb a rozloženie vody na Zemi vo všetkých skupenstvách

Ch

chémia – študuje vlastnosti, zloženia, štruktúry, prípravy, premeny a zákonitosti prvkov, látok a ich zlúčenín
chirurgia – diagnostikuje a lieči operatívne liečiteľné ochorenia a úrazy; ako veda zbiera
znalosti pre praktickú chirurgiu

I

ideológia – tzv. veda ideí
ichtyológia – študuje ryby, príbuzné drsnokožce (žralok, raja) a i.
imunológia – študuje imunitu, obranné reakcie proti baktériam či hubám a ich podstatu
indológia – študuje indické jazyky, dejiny a literatúru Indie
iránistika – študuje dejiny, literatúru, umenie a kultúru Iránu

J

japanológia – študuje japonský jazyk, dejiny a kultúru Japonska
jazykoveda – pozri lingvistika

K

kartografia – študuje mapy, znázorňovanie zemského povrchu a nebeskej klenby a vzťahy medzi objektami; prakt. zhotovovanie máp
kinematika – študuje zmeny vzájomných polôh telies v priestore a čase
klimatológia – študuje podnebie a priebeh klimatických zmien
konchológia – študuje schránky mäkkýšov
kozmológia – študuje vznik a vývoj vesmíru
kriminológia – študuje kriminalitu, jej príčiny a ako jej predchádzať
kryptológia – študuje utajovanie informácií alebo konkrétnejšie obsahov textových správ
kryptozoológia – študuje a hľadá nedokázané živočíchy – draky, kolosálne kalmáry, yetti a i. (z legiend, cestovateľských pozorovaní); všeobecne neuznávané za vedu
kulturológia – študuje kultúru
kynológia – študuje psa po všetkých stránkach, jeho biovlastnosti, šľachtenie, výcvik i okrajovo psiu psychiku a veterinárstvo

L

lekárstvo – pozri medicína
lexikológia – študuje slovnú zásobu (lexiku), jej význam a vývin
lichenológia – študuje lišajníky – spoločenstvá húb a rias (al. húb a siníc)
limnológia – študuje vnútrozemské vodné objekty (jazerá, rieky, vodné nádrže)
lingvistika – študuje jazyk (lingvistika) (reč)
logika – študuje správne myslenie a vytvára pravidlá pre rozumné myšlienkové postupy

M

malakológia – študuje mäkkýše
mamalógia – pozri teriológia
medicína – študuje choroby, ich príčiny a diagnostikuje a lieči ich
mechanika – študuje pohyb, silu a zmeny vzájomných polôh telies
metafyzika – študuje bytie (jednoducho povedané)
metalografia – študuje tuhé kovy a ich štruktúru
metalurgia – študuje získavanie kovov z rúd a výrobu a spracovanie kovov a zliatin
meteorológia – študuje atmosféru, jej stavbu, vlastnosti a javy (najmä počasie)
mikrobiológia – študuje jednobunkové a nebunkové organizmy, teda najjednoduchšie formy života
mineralógia – študuje minerály (nerasty) a ich vlastnosti
morfológia – študuje tvar niečoho v rôznom chápaní; viacodborová veda: hydromorfológia,
geomorfológia a i.
muzikológia – študuje hudbu, hudobnú teóriu, h. filozofiu atď.
mykológia – študuje huby ako ríšu domény eukaryoty
myrmekológia – študuje mravce

N

nefrológia – študuje obličky a ich ochorenia
neurológia – študuje nervovú sústavu a nervové choroby
noológia – študuje myslenie a intelekt, smer náuky o duchovnom poznávaní vecí
O

oceánológia – študuje oceány a moria, je blízka oceánografii
oftalmológia – študuje, stanovuje a lieči ochorenia oka
onkológia – študuje, diagnostikuje a lieči nádorové choroby
ontológia – študuje bytie, súcno z filozofického hľadiska
oológia – študuje vajcia, napr. vtáčie
optika – študuje svetlo, jeho vlastnosti a svetelné javy
orientalistika – študuje niektoré africké a ázijské národy a ich vývin a kultúru; viaceré
odvetvia, napr. indológia
ornitológia – študuje vtáky
osteológia – študuje kosti (a iné kostné útvary, ako zuby) a ich rast, vlastnosti a účel

P

paleoklimatológia – študuje podnebie a klimatické zmeny v geologickom praveku
paleontológia – študuje vyhynuté druhy organizmov
parazitológia – študuje parazity a ich hostiteľov
patológia – študuje choroby, ich príčiny a bunkové či tkanivové zmeny spôsobené chorobami
pedagogika – študuje výchovu a vzdelávanie (najmä ľudí)
pedológia I. – študuje deti po všetkých smeroch; pozri pedológia (dieťa)
pedológia II. – študuje pôdu, jej zložky, typy, vlastnosti, vplyvy, vznik…; pozri pedológia
(pôda)
petrochémia – študuje premenu ropy a zemného plynu na produkty ako benzín, asfalt či skvapalnený zemný plyn
petrológia – študuje horniny, ich stavbu, vznik, typy atď.
planetológia – študuje planéty
pneumológia – študuje ochorenia pľúc, ako aj celej dýchacej sústavy a ich liečbu
politológia – študuje politiku, jej formy, spôsoby atď. a politické inštitúcie
primatológia – študuje primáty (ako rad), teda aj ľudí
psychológia – študuje duševné javy – vlastnosti, procesy atď.

R

rádiológia – odbor medicíny venujúci sa zobrazovacej diagnostike
religionistika – študuje viery, mytológie a kulty
reológia – študuje deformácie a tokové vlastnosti rôznych hmôt

S

seizmológia – študuje zemetrasenia a všetko s tým súvisiace, ako aj základy o štruktúre Zeme
sexuológia – študuje pohlavný život zo všetkých smerov
sinológia – študuje čínske jazyky, dejiny a kultúru Číny
skatológia – študuje výkaly
sociológia – študuje spoločnosť
somatológia – študuje ľudské telo zo všetkých aspektov – anatómie, fyziológie aj morfológie
speleológia – študuje jaskyne, ich vznik a výskyt
statika – študuje telesá v pokoji al. priamočiarom pohybe a sily (v rovnováhe) na nich pôsobiace
stereometria – študuje zákony a vzťahy v trojrozmernom priestore, skúma telesá
stomatológia – študuje zuby, ich funkciu, miesto a pod.

T

technológia – študuje tvorenie konečných výrobkov a služieb pomocou (technických a
prírodovedných) poznatkov
teológia – študuje Boha
terapeutika – študuje spôsoby liečenia, najmä chorôb
teriológia – študuje cicavce
topológia – je náuka o topologických štruktúrach, študuje vlastnosti objektov, ktoré sa nemenia pri ľubovoľnej spojitej injekcii.
toxikológia – študuje negatívne vplyvy chemických zlúčenín, jedov, na organizmy
turkológia – študuje dejiny, históriu a jazyk Turecka (turečtina)
typológia I. – študuje delenia rôznych vecí a javov (z biológie, histórie apod.), ako aj spôsoby týchto delení
typológia II. – študuje súlad Starého a Nového zákona z Biblie

U

ufológia – študuje objekty UFO; všeobecne neuznávané za vedu
urológia – študuje choroby vylučovacej a pohlavnej sústavy mužov

V

venerológia – študuje pohlavné choroby, z praktickej stránky ich určuje a lieči
veterinárstvo – študuje a lieči choroby zvierat, zaoberá sa aj neškodlivosťou živočíšnych surovín
vexilológia – študuje vlajky, prápory a štandardy
viktimológia – študuje obete trestných činov a ich životný štýl
virológia – študuje víry, viroidy apod.
vulkanológia – študuje sopky, ich stavbu, produkty (napr. láva) a erupcie

X

xenobiológia – pozri astrobiológia

Z

zoológia – študuje živočíchy

Abecedný zoznam vedných disciplín; zdroj: wikipédia