Týždeň vedy na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Zdroj: http://www.tyzdenvedy.sk/

Čo očakávate od Týždňa vedy na Slovensku?

Ministerstvo školstva SR zastrešuje slovenskú vedu z pohľadu štátu(zdroj: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky)
Martin Fronc, bývalý minister školstva: 

Naším cieľom je presadzovať v školách, ale aj mimo nich myšlienku „Naučme sa učiť – učíme sa pre život“. Výskum a technický rozvoj ruka v ruke so vzdelávaním bude ľuďom 21. storočia poskytovať najväčšie nádeje do budúcnosti.

Verím a očakávam, že Týždeň vedy na Slovensku 2005 vytvorí priestor na dialóg vedcov s verejnosťou a ukáže, ako človek dokáže obohacovať svet novými „zázrakmi“ v prospech celého ľudstva.

Ak sa v týchto dňoch bude skloňovať slovné spojenie „znalostná ekonomika“, hneď druhým dychom musíme dodať, že v tejto ekonomike, ako aj v každodennom živote, bude stále viac prítomná veda a technika.

Štefan Luby, predsedal Slovenskej akadémii vied:

Európsky týždeň vedy je pre Slovenskú akadémiu vied príležitosťou predstaviť verejnosti výsledky výskumu a jeho aplikácie cestou médií, dní otvorených dverí i výstavy Zázračný rok vedy, ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenským národným múzeom. V októbri otvoríme spolu s ďalšími inštitúciami v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV Laboratórium Mikro PET Cyklotrónového centra SR. Národný jazykový korpus získal pri príležitosti týždňa vedy Cenu SAV za budovanie infraštruktúry. Zaujmú aj výsledky 60 projektov 6. rámcového programu Európskej únie. Týždeň vedy je šancou informovať verejnosť o prínosoch vedy v rozvoji Stratégie konkurencieschopnosti SR, hoci informovanosť o vede v SR nie je zlá, je o 4 % vyššia ako priemer nových členských krajín EÚ a prakticky sa vyrovná informovanosti v starých členských krajinách.

Profesor Vladimír Báleš, bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie:

Týždeň vedy na Slovensku 2005 považujem za významnú akciu, a to nielen ako možnosť propagácie vedy a výskumu, ale aj ako demonštrovanie užitočnosti vedeckého poznania pre rozvoj spoločnosti. Slovenská republika sa hlási k znalostnej ekonomike, ktorú nie je možné realizovať bez vedy a výskumu. Verím, že si tento fakt uvedomujú aj rozhodujúci politici a štátni činitelia a podpore vede budú venovať väčšiu pozornosť ako doteraz.

Profesor Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie:

Odbornej verejnosti – vedcom, učiteľom či vývojovým pracovníkom je zrejmé, že pozitívna budúcnosť Slovenska je založená na poznaní a naša prosperita je nemožná bez uskutočňovania výskumu a vývoja a najmä prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

Od týždňa vedy na Slovensku si sľubujem zlepšenie informovania širokej verejnosti – daňových poplatníkov ako aj ľudí majúcich vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj na rôznych úrovniach štátnej správy a samosprávy o význame výskumu a vývoja pre posilňovanie hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva, zlepšovanie životného prostredia a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov Slovenska.

Verím, že propagácia vedy a jej výsledkov prispeje aj k zvýšeniu jej atraktívnosti u mladých ľudí a podnieti u študentov a žiakov záujem o štúdium a hlbšie poznanie reálneho sveta a javov v ňom prebiehajúcich.

Jozef Buday, prezident Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií:

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií vníma aktivity propagujúce význam vedy a techniky na Slovensku ako významný nástroj zviditeľňovania tejto oblasti pri zvyšovaní konkurenčnej schopnosti našej ekonomiky. Očakávame, že Týždeň vedy na Slovensku v tomto zmysle poukáže najmä na regionálny význam fenoménu transferu poznatkov vedy do výrobných a nevýrobných činností v jednotlivých sektoroch priemyslu a služieb. Bez dôsledného využitia potenciálu vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl a aplikovaného výskumu nie je možné očakávať naplnenie rozvojových, inovačných stratégií v regiónoch.

Výskumno-vývojové pracoviská priemyslu v rámci regionálnych aktivít prispejú k zvyšovaniu spoločenského povedomia o prospešnosti výsledkov výskumu a vývoja. Vzhľadom na očakávané zvyšovanie smerovania finančných zdrojov štrukturálnych fondov do oblasti výskumu a vývoja v budúcom rozpočtovom období očakávame, že bude zvýraznený význam súčinnosti podnikateľskej sféry v regiónoch s výskumnými pracoviskami pri rozpracovávaní rozvojových projektov založených na využívaní poznatkov vedy a techniky najmä v rámci sektoru malých a stredných podnikov.

Zväz priemyselných výskumných a vývojových pracovísk očakáva, že Týždeň vedy na Slovensku objektívne zhodnotí úlohy jednotlivých sektorov vedy a techniky na Slovensku a zdôrazní nevyhnutnosť ich vzájomnej spolupráce pri implementácií dosiahnutých poznatkov. Sme presvedčení, že priestor na spoluprácu vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl a výskumných pracovísk na Slovensku je dostatočný. Nevyužitie tejto možnosti v etape silnejúcej medzinárodnej koncentrácie vedecko-výskumných kapacít by ohrozilo našu snahu dosiahnuť porovnateľnú konkurenčnú schopnosť aj v oblasti vedy a techniky v rámci Európskeho výskumného priestoru.