Vo svete našich vysokoškolských pracovníkov citujú málo alebo vôbec

Vedecká konferencia

Vedecká konferencia

Publikovanie vedeckých prác a ich citácia sú stále hlavnými ukazovateľmi kvality univerzít.

Od vzniku hodnotenia vysokých škôl na Slovensku v roku 2005 systémom ARRA (Akademická ratingová a rankingová agentúra) sa veľa nezmenilo. Stále platí, že jedným z piatich hlavných kritérií vzdelávacej ustanovizne je počet vydávaných vedeckých publikácií a ich citovanie rešpektovanými zdrojmi.

Je to stále slabina našich škôl, hoci v poslednom čase sa to pozvoľna mení k lepšiemu. Boli roky, keď sa počet citovaných publikácií evidovaných v svetových databázach Web of Knowledge rovnal nule. Preto sa pri hodnotení slovenských univerzít museli brať do úvahy aj publikácie a citovanosť tvorivých pracovníkov na  „nižšej“ úrovni (tzn. z Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti).

Rozdiel medzi vedeckou a odbornou publikáciou je ten, že prvá práca má tvorivý, orginálny a objaviteľský charakter, kým odborná práce sa publikujú napríklad v časopisoch, neprichádzajú s novými tvrdeniami, ale mapujú existujúce fakty. Samozrejme, to neznižuje požiadavku na vysokú mieru odborného spracovania a študovania hodnotných zdrojov.

Každému pracovníkovi musí preto byť jasné, že ak chce, aby svet o jeho výskume počul, musí svoju prácu preložiť aj do jazyka používaného svetovou vedeckou obcou. V 20. storočí sa angličtine podarilo pri medzinárodnom styku ostatné jazyky vo vede a matematike takmer vytlačiť na okraj. Anglický jazyk teda požíva vo svetovom výskume exkluzívne postavenie a pre tých, ktorí sa s ním nenarodili ako materinským jazykom predstavuje výzvu. Komunikácia v jednom univerzálnom jazyku prirodzene predstavuje veľké zjednodušenie v „babylonskom“ svete.

Pre slovenského vedca s veľkými plánmi je veľkou výhodou, ak sa mu podarí prebojovať sa na zahraničné pracovisko a tu sa zlepšovať nielen po odbornej stránke, ale aj v jazykovej vybavenosti. Ak sa to nepodarí, je na čase vzdelávať sa „po vlastnej osi“  a navštíviť nejakú uznávanú a rešpektovanú jazykovú školu s kurzmi na odbornej úrovni – napríklad www.etc-inter.net alebo iné ustanovizne oficiálne schválené a podporované britskou vládou.

Písanie prác, príprava ústnych príspevkov na vedecké konferencie alebo študovanie odbornej literatúry je náročnejšie pre 95 % vedcov a výskumníkov, ktorí prirodzene hovoria iným jazykom. Nepísané pravidlo hovorí, že nemôžete odmietať prácu kolegu len pre gramatické chyby alebo ťažkopádne vyjadrovanie, ak je jasné, že vo svojej rodnej reči formuluje myšlienky oveľa lepšie. Zároveň by sa však pracovník na horšej jazykovej úrovni mal postarať, aby bola jeho práca opravená skúseným editorom, korektorom alebo konzultantom.

O autorovi Pozrieť všetko

admin